Hội nghị triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy KT số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch 86/KH-UBND với một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: ½ ngày, từ 14h00’, ngày 08/6/2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 Sở Thông tin và Truyền thông

3. Thành phần:

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ công tác 1034 - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Bưu chính Viễn thông, Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản.

- Lãnh đạo Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương; Tỉnh đoàn Yên Bái, Hội Nông dân, Liên minh hợp tác xã; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Bưu điện tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái.

- Mời thành viên Tổ công tác liên ngành và Bộ phận giúp việc theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 27/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Tổ công tác liên ngành và Bộ phận giúp việc thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Nội dung:

- Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.

- Thảo luận, đóng góp ý kiến triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 86/KH-UBND tỉnh.