Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn

Nhằm triển khai Chương trình Chuyển đối số quốc gia, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cả nước tại thị trưởng trong nước và quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến và hướng dẫn triển khai KH 1034 về đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30, ngày 11/8/2021.

- Hình thức: Trực tuyến.

2. Số lượng: 500 người.

3. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông