Tập huấn về ứng dụng chuyển đối số trong phát triển sản phẩm, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP

Nhằm tăng cường hiệu quả triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các chủ thể và cộng đồng để phát triển sản phẩm OCOP đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh bình thường mới. Trên cơ sở sự đón nhận và nhu cầu của các chủ thể OCOP, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì, phối hợp với Tổ công tác 1034 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tổ chức lớp “Tập huấn về ứng dụng chuyển đổi số trong phát triển sản phẩm, quảng bá và thương mại sản phẩm OCOP”.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h00, thứ Tư ngày 27/10/2021.

- Hình thức: Lớp học trên Zoom và phát Live trên Facebook, Youtube.

- Địa điểm: Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

2. Số lượng học viên tham dự: 700-800 học viên.

3. Chủ trì Hội nghị:

- Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thông mới quốc gia - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Lãnh đạo Vụ Bưu chính - Bộ Thông tin và Truyền thông.